ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


απόσπασμα από την Υπουργική Απόφαση 58167/Δ2
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1371/24.04.2018


1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.

Η επιτροπή αποτελείται από:

α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, ως μέλη και

γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου που υπηρετεί στο σχολείο, ως Γραμματέα.

3. Οι καθηγητές των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β. ορίζονται με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής, Πιάνο και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με ειδίκευση σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

4. Για τις παραπάνω μουσικές ειδικεύσεις σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών, δύνανται να ορισθούν ως Πρόεδρος ή/και μέλος/μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16, ως εξής:

α. με οργανική θέση ή απόσπαση στο οικείο Μουσικό Σχολείο, στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύσεις της παρ. 3 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).

β. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 που υπηρετούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύσεις της παρ. 3. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).

γ. Εκπαιδευτικοί άλλου κλάδου με τις προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων α, β.

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού ευρωπαϊκού μουσικού οργάνου αναφοράς και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής όταν αυτό είναι ευρωπαϊκό, σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύναται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής.

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο) και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής όταν αυτό είναι παραδοσιακό, σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύνανται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής.

5. Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής: α. γραπτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία), β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

- Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

6. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων.

7. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνεται στην εικοσάβαθμη βαθμολογική κλίμακα. Τα σκέλη μαθημάτων αξιολογούνται χωριστά στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο επιμέρους βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος. Η τελική βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που φέρει την ονομασία του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε.. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, διαιρούμενο δια του πέντε (5) αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου.

8. Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχεται η Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων για το σύνολο των εξετασθέντων κατά τάξη και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α. ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ. ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν τη βαθμολογική βάση σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα) και

δ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν μέχρι και τρεις (3) ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων, κατατάσσονται καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου αριθμού. Εφόσον υπερβαίνουν τους τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών. Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Κ.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι γονείς/κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (05) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.