Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
Θέση της ιστοσελίδας στον ιστότοπο:  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Περιεχόμενα:

Γενικές πληροφορίες

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις εγγραφέςΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι
οι απόφοιτοι δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς
ύστερα από επιλογή.

     Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής
γίνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου.

     Η επιλογή γίνεται ύστερα από εξετάσεις ενώπιον 5μελούς επιτροπής καθηγητών Μουσικής που πραγματοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο. Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου φροντίζουν για την προετοιμασία των υποψηφίων πριν τη διαδικασία επιλογής.

Οι μαθητές εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:

Ρυθμός

Μουσική ικανότητα

Φωνητική ικανότητα

Διάκριση ηχοχρωμάτων

     Επίσης προαιρετικά εξετάζονται
σε ένα αναγνωρισμένο μουσικό όργανο
(ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό)
σε επίπεδο τεχνικής τουλάχιστον κατωτέρας σχολής.

     Από οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου
επιτρέπεται η μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.

Επάνω


ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Απόσπασμα από την Υπουργική Απόφαση 58167/Δ2
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1371/24.04.2018

1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων κατά τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών, που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο
σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας.

Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.

Επάνω


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επίσημος ιστότοπος