ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

06 Μαρτίου 2020Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στην Καβάλα από 8 έως 11 Μαΐου 2020
     Στην Καστοριά και στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς σήμερα ημέρα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως συγκροτήθηκε με απόφαση της διευθύντριας του σχολείου, για την πραγματοποίηση 4ήμερης εκδρομής της Α΄τάξης Γυμνασίου στην Καβάλα από 8 έως 11 Μαΐου 2020 για τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς στη συνάντηση Μουσικών Σχολείων: «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία...» - εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου.

     Στη συνεδρίαση μετείχαν οι:
 1. Μπελερή Βαρβάρα, Διευθύντρια του σχολείου ως Πρόεδρος
 2. Ταμβάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01
 3. Μούσιου Μελπομένη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01
 4. Βαρτανίδου Ειρήνη, εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Νίκου Δήμητρα, εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 6. Γκρίζης Γεώργιος, Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.
 7. Δούβαλη Χριστοδούλα, Αντιπρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.
     Χρέη Γραμματέα ανατέθηκαν στο μέλος της επιτροπής Κωνσταντίνο Ταμβάκη.

     Η πρόεδρος αποσφράγισε και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής τρεις (3) φακέλους εμπρόθεσμων προσφορών των εξής πρακτορείων:
 1. DOLLAS TRAVEL
 2. FOURKOTIS TOURS
 3. KACTORAC M.A.E.
     Η επιτροπή αφού εξέτασε συγκριτικά όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα: Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο «FOURKOTIS TOURS» επειδή η προσφορά του:
 1. Πληροί τους όρους της προκήρυξης.
 2. Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
 3. Πληροί τα ποιοτικά κριτήρια.
 4. Εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τις επιμέρους ανάγκες και προϋποθέσεις της εκδρομής.
 5. Διαθέτει καταλύμα/τα καταλληλότερα ως προς την τοποθεσία και τις παροχές τους.
     Στα ενδιαφερόμενα πρακτορεία δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, μέχρι Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.

     Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

  Η πρόεδρος:
       Μπελερή Β.

  Τα μέλη:

       Ταμβάκης Κ.
       Μούσιου Μ.
       Βαρτανίδου Ε.
       Νίκου Δ.
       Γκρίζης Γ.
       Δούβαλη Χ.