ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

27 Ιανουαρίου 2020Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στο Ναύπλιο από 2 έως 5 Απριλίου 2020.     Στην Καστοριά και στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς σήμερα ημέρα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως συγκροτήθηκε με απόφαση της διευθύντριας του σχολείου, για την πραγματοποίηση 4ήμερης εκδρομής των Β΄ και Γ΄τάξεων Γυμνασίου στο Ναύπλιο από 02 Απριλίου έως και 05 Απριλίου 2020.

     Στη συνεδρίαση μετείχαν οι α) Βαρβάρα Μπελερή, Διευθύντρια του σχολείου ως Πρόεδρος β) Κωνσταντίνος Ταμβάκης εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 γ) Μελπομένη Μούσιου εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 δ) Γκαμπέση Ευδοξία, εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ε) Ελπίδα Γιουρούκη, εκπρόσωπος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου. Χρέη Γραμματέα ανατέθηκαν στο μέλος της επιτροπής Κωνσταντίνο Ταμβάκη.

     Η πρόεδρος αποσφράγισε και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής έξι (6) φακέλους εμπρόθεσμων προσφορών των εξής πρακτορείων:

  1. DOLLAS TRAVEL
  2. FOURKIOTIS TOURS
  3. KACTORAC M.A.E.
  4. KALAPOUTIS TOURS
  5. KASTORIA TOURS
  6. PERPERIDIS TRAVEL

     Η επιτροπή αφού εξέτασε συγκριτικά όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα: Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο «PERPERIDIS TRAVEL» επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Στα ενδιαφερόμενα πρακτορεία δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, μέχρι Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.

     Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η πρόεδρος:
Β. Μπελερή

Τα μέλη:
1. Ταμβάκης Κ.
2. Μούσιου Μ.
3. Γκαμπέση Ε.
4. Γιουρούκη Ε.