ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

30 Σεπτεμβρίου 2019Πράξη αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς
στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βενετία με θέμα:

«Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες,
τα Γράμματα και την Τεχνολογία:
Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του
από την Άναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο».

     Στην Καστοριά και στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως συγκροτήθηκε με απόφαση της διευθύντριας του σχολείου, για την πραγματοποίηση 6ήμερης εκδρομής της Γ΄τάξης Γυμνασίου στη Βενετία από 28 Νοεμβρίου έως και 03 Δεκεμβρίου 2019 για τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του από την Άναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο».

     Στη συνεδρίαση μετείχαν οι α) Βαρβάρα Μπελερή, Διευθύντρια του σχολείου ως Πρόεδρος β) Κωνσταντίνος Ταμβάκης εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 γ) Μελπομένη Μούσιου εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 δ) Ειρήνη Βαρτανίδου, εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ε) Ελπίδα Γιουρούκη, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου. Χρέη Γραμματέα ανατέθηκαν στο μέλος της επιτροπής Κωνσταντίνο Ταμβάκη.

     Η πρόεδρος αποσφράγισε και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής τρεις (3) φακέλους εμπρόθεσμων προσφορών των εξής πρακτορείων:

  1. IQ Holidays
  2. Hermes Tours
  3. Dromeas Travel

     Η επιτροπή αφού εξέτασε συγκριτικά όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα: Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο «IQ Holidays» επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Στα ενδιαφερόμενα πρακτορεία δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, μέχρι Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.

     Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η πρόεδρος:
Β. Μπελερή

Τα μέλη:
1. Ταμβάκης Κ.
2. Μούσιου Μ.
3. Βαρτανίδου Ε.
4. Γιουρούκη Ε.